پوشاندن درز انقطاع

پوشش درز انقطاع ساختمان به روش راپل

درز انقطاع فضای خالی است جهت جداسازی بین سازه های دو ساختمان برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه به ساختمان های مجاور به یکدیگر بویژه ئر زمان وقوع زلزله ، بر اساس آیین نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان ، ساختمان هایی که دارای بیش از 4 طبقه و یا 12 متر هستند باید به وسیله درز انقطاع از ساختمان های مجاور جدا شوند .

بهترین روش برای پوشاندن درز انقطاع روش راپل یا کار با طناب در ارتفاع است که هم مرقوم به صرفه و هم کاربردی است ، که احتیاح به افراد آموزش دیده میباشد ،مجموعه اوج آسمان با بیمه ساختان، فضای امنی برای شما ایجاد میکند

رستا

قبل از بستن درز انقطاع


رستا

بعد از پوشش درز انقطاع

بستن درز انقطاع پوشاندن فاصله بین دو ساختمان

وجود درزهای انبساط و انقطاع علی الخصوص در ساختمانهای با ابعاد بزرگ، امری اجتناب نا پذیر است و چگونگی پوشش این درزها به نحوی که در عین حال که از لحاظ سازه ای و دوام دراز مدت دارای عملکرد مطلوب است، از نقطه نظر زیبایی نیز مورد تایید واقع گردد همواره از دغدغه های طراحان و مهندسین و مجریان این نوع پروژه ها بوده است.همیشه در طول عمر صنعتی شدن ساختمان سازی آنقدر که به جزئیات دیگر توجه شده است به این قسمت مهم توجه لازم معطوف نشده و این موضوع همواره بعنوان یک نقطه ضعف در پروژه ها به چشم آمده است.

بستن درز انقطاع پوشاندن درز بین دو ساختمان(درز انقطاع)برای جلوگیری از ضربه های ساختمان مجاوردر هنگام وقوع زلزله و لرزش آن طراحی میشود و سازندگانبرای گرفتن پایان کار ساختمان باید فاصله بین ساختمان ها را بپوشانند.فاصله استاندارد برای درز انقطاع حدود ۱۰ تا ۱۵ سانت تعبیه میشود.وقتی فاصله بین ساختمان ها(بستن درز انقطاع)بسته نشوند,پرندگان در آنجا لانه کرده و باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای اعضای ساختمان میکنند.بستن درز انقطاع , پوشش دهی بین دو ساختمانگاهی اوقات دیده شده که برای بستن درز انقطاع سنگهایی تعبیه میشود که هیچ ملاتی پشت آنها نیست و فقط با چسب بنا کرده اند که بعد از گذشت مدتی شروع به ریزش میکنند. این سنگها پیچ رولپلاک نمیشوند چون ملاتی پشت آنها نیست. درز انقطاع برای بسته شدن میبایستی از ورق های گالوانیزه استفاده شود. گروه ما ورق های گالوانیزه را در دو طرف نما پیچ میکنند تا مانع ریزش و افتادن و ورود پرندگان شود.پوشش درز انقطاع ساختمان به روش راپل

درز انقطاع فضای خالی است جهت جداسازی بین سازه های دو ساختمان برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه به ساختمان های مجاور به یکدیگر بویژه ئر زمان وقوع زلزله ، بر اساس آیین نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان ، ساختمان هایی که دارای بیش از 4 طبقه و یا 12 متر هستند باید به وسیله درز انقطاع از ساختمان های مجاور جدا شوند .

بهترین روش برای پوشاندن درز انقطاع روش راپل یا کار با طناب در ارتفاع است که هم مرقوم به صرفه و هم کاربردی است ، که احتیاح به افراد آموزش دیده میباشد ،مجموعه اوج آسمان با بیمه ساختان، فضای امنی برای شما ایجاد میکند

وجود درزهای انبساط و انقطاع علی الخصوص در ساختمانهای با ابعاد بزرگ، امری اجتناب نا پذیر است و چگونگی پوشش این درزها به نحوی که در عین حال که از لحاظ سازه ای و دوام دراز مدت دارای عملکرد مطلوب است، از نقطه نظر زیبایی نیز مورد تایید واقع گردد همواره از دغدغه های طراحان و مهندسین و مجریان این نوع پروژه ها بوده است.همیشه در طول عمر صنعتی شدن ساختمان سازی آنقدر که به جزئیات دیگر توجه شده است به این قسمت مهم توجه لازم معطوف نشده و این موضوع همواره بعنوان یک نقطه ضعف در پروژه ها به چشم آمده است.